سید احمد قاسمی (کارگزاری تعاون)

دکتری مدیریت بازاریابی از دانشگاه تهران

مدیر هلدینگ کسب و کار کشور

عضو هیات علمی پژوهشی

تعداد آزمون

28

تعداد بانک سوال

0

داوطلب

1

مجموع آزمون های برگزار شده

2

درباره موسسه

دکتری مدیریت بازاریابی از دانشگاه تهران

مدیر هلدینگ کسب و کار کشور

عضو هیات علمی پژوهشی

سوابق