شهرداری شهرستان ساری

تعداد آزمون

3

تعداد بانک سوال

0

داوطلب

136

مجموع آزمون های برگزار شده

3

درباره طراح

سوابق